Vedtægter og tilsyn

Langtved Friskoles vedtægter

Offentliggjort september 2016

Tilsynserklæring 2016 - 2017

Skole:

Langtved Friskole, skolenr. 280226 Langtvedvej 4B
5540 Ullerslev

Tilsynsførende: Hejin Andreasen Ulriksholmvej 33 5300 Kerteminde

Som tilsynsførende på Langtved Friskole er min opgave at føre tilsyn med

 • elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk

 • at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med,

  hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

 • at vurdere om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og

  folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og

  respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder

 • at undervisningssproget er dansk

 • skolens donationer

  (Bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler)

  Udgangspunktet for vurderingen er standpunktet for eleverne som helhed samt undervisningen generelt.
  For at kunne vurdere skolen i forhold til tilsynets opgaver kigger jeg på hjemmesiden og besøger skolen. Under mine besøg overværer jeg undervisningen og taler med børnene, de ansatte og skolens ledelse.

  Jeg har i skoleåret 2016/2017 besøgt skolen to skoledage:

  6. marts 30. marts

  Jeg har overværet undervisning i Birk: Dansk, matematik, krea Bøg: Dansk, matematik
  Ask:

  Ahorn: Dansk, matematik
  Eg: Matematik, historie, dansk, samfundsfag, engelsk

  Der ud over har jeg været ude og holde frikvarter sammen med børnene.
  Jeg har været på besøg i skolens børnehave.
  Skolens lærere har jeg mødt dels i den mere uformelle snak på lærerværelset, og dels i samværet omkring undervisningssituationen, hvor jeg tillige også har haft mulighed for at tale med en del børn.

Vurdering af elevernes faglige standpunkt:

Jeg har som tilsynsførende konstateret, at elevernes standpunkter i dansk, engelsk og matematik fuldt ud lever op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Jeg har i alle klasser i de boglige såvel som de praktisk musiske fag oplevet undervisning båret af stor faglighed og seriøsitet. Undervisningens tilrettelæggelse er præget af grundighed og en meningsfuld vekslen i aktiviteter. Arbejdsformerne lægger op til, at eleven lærer at tage ansvar for sig selv såvel som for gruppen. Der er en selvfølgelig arbejdsro – og undervisningen kommer hurtig i gang. Det er en fornøjelse at se, hvordan lærerne omsorgsfuldt og professionelt får sat dagens aktiviteter i gang uden at miste fokus på den enkelte elev.
Den enkelte undervisningslektion er præget af den enkelte lærers personlighed. Der er alligevel en fælles holdning og ensartethed i opbygningen af undervisningen og forventningerne til børnene. Børnene har både dygtige og engagerede lærere, som løfter børnene fra et stade til det det næste både fagligt, socialt og menneskeligt.
Undervisningsmaterialet, som jeg har set, er oftest IT-baseret og af god faglig og pædagogisk kvalitet.

Vurdering af skolens samlede undervisningstilbud:

Skolens undervisningstilbud svarer til, hvad man som helhedsvurdering kan genfinde i folkeskolen. Skolens fag kan genfindes i folkeskolens opdeling i humanistiske fag, naturfag og praktisk/musiske fag.

Læringsmiljø

Der er en rolig og harmoniske stemning på skolen. Lærerne er tydelige i deres beskeder og i de forventninger, man har til børnene. Det er dejligt at se, at når børnene kommer til lærerne for at få hjælp, hvis noget er vanskeligt eller for at give en besked modtages de af åbne og empatiske lærere. Børnene imellem er der god rummelighed, og der udvises forståelse og hensyn til hinandens forudsætninger. Det viser sig også tydeligt i frikvartererne, hvor rummet jo er både større og børnegruppen mere blandet end i undervisningssituationer. Flot.

Skolens brug af udeskole og indlagte energizers i undervisningen synes at have en god effekt og vækker synlig aktivitetsglæde hos børnene.

Vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre:

Overalt på friskolen hersker der en stemning af, at man som elev kan blive hørt og set. Anerkendelse er en væsentlig forudsætning for dannelsen af værdier, der giver sammenhængskraft i samfundet. Eleverne bliver inddraget og oplever derved, at de har indflydelse. I den almindelige samværsform på skolen agerer børnene i det fælles rum således, at de oplever sig som en betydelig del af et større fællesskab. Børnene er i høj grad ansvarlige og medvirkende til at skolen bærer tydeligt præg af tolerance og rummelighed. Derved bliver grundlaget for at kunne tage del i et udviklet samfund med frihed, folkestyre, menneskerettigheder og demokratisk dannelse grundlagt.

Undervisningssproget er dansk:

Jeg har konstateret, at undervisningssproget er dansk.

Donationer

Jeg har forespurgt på kontoret og fået at vide, at der ikke er donationer fra samme giver, som samlet overstiger 20.000 kr.

På Langtved Friskole føres tilsyn af en ekstern certificeret tilsynsførende

Tilsynsførende: Cecil Christiansen

cecil@sydfynsmail.dk 

Jeg er læreruddannet fra Skårup Seminarium, har været lærer på Øster Åby friskole og skoleleder på Skørbæk-Ejdrup Friskole. Jeg sad i Dansk Friskoleforenings hovedstyrelse fra 1980 til 1994, de fleste år som næstformand eller kasserer. Fra 1994 til 2013 var jeg leder af Friskolernes Kontor (nu sekretariat) og var bla. med til at udvikle de tilsynsbestemmelser, der trods de seneste tilføjelser fortsat gælder. Jeg havde også hovedansvaret for opbygningen af certificeringsuddannelsen for tilsynsførende.

Hvorfor føres der tilsyn? 

Tilsyn er et lovkrav. Se Friskolelovens kapitel 3 vedr. tilsyn.