Undervisning

Faglighed og holdundervisning

Undervisningen på Langtved Friskole foregår på tværs af de kendte klasseopdelinger. Eleverne inddeles på hold ud fra deres faglige og sociale kompetencer.

Holdene er dynamiske og ændres efter elevantal, elevsammensætning og i aller højeste grad efter elevernes behov.  

Eleverne undervises i deres nærmeste udviklingszone, hvilket giver mulighed for, at det enkelte barn oplever succes med at løse den stillede opgave. Vores elever udfordres altså altid lige tilpas til at holde fast i lysten til at lære. 

Undervisningen tilpasses vores elever og ikke omvendt. 

Fagplaner

På Langtved Friskole følger vi de nye fælles mål for folkeskolen indenfor de humanistiske fag, naturfagene og idræt. Hvert fag linker til de nye fælles mål for det pågældende fag. 

Udover det har vi Kor, som et særligt fag, der dækker elementer fra de musiske fag og udeskole  som er særlige metoder der højner udbyttet af alle fagene. 

På Langtved Friskole har vi kristendom undervisning indtil udgangen af indskolingen, hvorefter vi ikke længere underviser i dette. Eleverne i 9. årgang kan således heller ikke gå til prøve i faget. Kulturdelen i religioner indgår herefter hvor det er naturligt i dansk, historie, samfundsfag og naturfag.

I 2017/2018 vil vi ligeledes have faget Livsmestring

 

BIRK / 0. - 1. klasse

  • Her lærer man at gå i skole, knækker tal og bogstavkoden samt stifter for første gang bekendtskab med faget engelsk.

BØG / 2. - 3. klasse

  • Her konsoliderer fagene sig og fagligheden folder sig ud. Eleverne bliver sikre læsere og begynder så småt at kunne analysere.

AHORN / 4. - 6. klasse

  • Her bliver eleverne sikre i fagene og begynder derfor at arbejde tværfagligt.Her stifter eleverne også langsomt kendskab til faget tysk. Eleverne på 4. årgang har undervisning i matematik, dansk og engelsk for sig. Eleverne får gradvis større opgaver for og bliver udfordret. 

EG / 7. - 9. klasse

  • Her afrundes mellemtrinnet og udskolingen tager sin begyndelse. Eleverne får større opgaver for og bliver udfordret, så de bliver klar til verden udenfor ”murerne”. Eleverne bliver klar til deres ungdomsuddannelse og arbejder målrettet mod afgangsprøverne, som vi forventer alle består. Eleverne på 9. årgang har 1 times undervisning alene til prøveforberedelse.

Kor

Kor omfatter elementer fra fælles mål for musik

En gang om ugen kommer Therese og underviser vores indskolingen i kor. Her lære eleverne at forstå kunsten at synge i kor. Eleverne bruger deres indlærte evner til at optræde for forældrene til årets julefest. 

Mål

  • Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse
  • Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse
  • Eleven kan lytte til og udtrykke sig om musik
  • Eleven kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik

Livsmestring

Vi glæder os til at præsentere jer for et nyt obligatorisk fag på alle klassetrin. Faget tager udgangspunkt i styrkearbejde gennem anerkendende styrkekort og etik. De anerkendende styrkekort er inspireret af de syv intelligenser, og de 24 styrker indenfor den positive psykologi. 

Sigtet med faget er elevernes udvikling af højere selvtillid, mere mod til at turde fejle og større robusthed i pressede situationer. Således håber vi styrke barnets tilværelseskompetencer på ethvert niveau og give dem en værdifuld erfaring med videre både i grundskolen og ungdomsuddannelserne samt selve livet.

Vi har hentet inspiration i magasinet Skolebørn

 

Udeskole

Udeskole er defineret som et metode, hvor eleverne får mulighed for at opleve deres faglighed i stedet for blot at høre om det i klasseværelset.

Vi er bevidste om, at mennesker lærer bedst - og i øvrigt udvikler større lyst til at lære - når de kan se og forholde sig til netop det, de arbejder med, samt hvis de kan se meningen med det, de arbejder med. Hos os handler Udeskole derfor ikke kun om at komme ud i naturen, men at skabe en kobling mellem teori og praksis. Alle fag har deres plads i Udeskolen og turene går derfor også til Zoologisk Have, det lokale vandværk, et plejehjem, naturskolen samt mange andre spændende steder.

Målet med vores Udeskole handler således om at skabe en sund balance mellem den teoretiske forståelse og oplevelsen af de konkrete emner i en autentisk sammenhæng udenfor klasselokalets fire vægge. Denne vekselvirkning stimulerer elevernes lyst til livslang læring og giver eleverne en meningsfyldt hverdag. Udeskole har sin faste ugentlige dag på skemaet i indskolingen og på mellemtrinnet, og det er altid glade og endnu mere nysgerrige elever, vi får retur fra de ugentlige ekskursioner.

Udover den effekt som Udeskolen naturligvis har på den faglige del af undervisningen, er den også medvirkende til at udvikle elevernes sociale forståelse, da de oplever hinanden i nye og anderledes sammenhænge. Dette resulterer i, at eleverne finder nye styrker og sider frem hos sig selv og hos de andre elever.

En bedre motorik og god motion er endnu én af de positive elementer, da eleverne udfolder sig fysisk på alle vores ture.

Turene giver lærere og elever mulighed for et langt højere niveau af undervisningsdifferentiering da naturen og verden udenfor skolen indeholder så mange lag af fakta og udfordringer, at alle elever kan blive tilpas udfordret i deres undren og nysgerrighed omkring verden udenfor.

Timefordeling 2017 - 2018